Elevens utveckling

Alla barn har en individuell utvecklingsplan. I planen har eleverna tillsammans med föräldrar och lärare formulerat sina individuella mål. Dessa ligger till grund för hur lärarna lägger upp undervisningen. Den individuella utvecklingsplanen följs upp minst en gång per termin i utvecklingssamtalet. Då utvärderas de gamla målen och nya formuleras.

Med stigande ålder tränas eleverna att själva planera sitt skolarbete och delta i planering av undervisningen. I de yngre åldrarna ges det utrymme för egna val och det avsätts även tid för eleverna att planera och utvärdera sitt arbete. De äldre eleverna får inför nya arbetsområden ta del av de mål som arbetet ska leda till. Utifrån dessa formulerar de sina egna mål.

Unikum – följ ditt barns utveckling på webben

Som förälder kan du följa barnens arbete i skolan genom det webbaserade verktyget Unikum. Här finns elevens individuella utvecklingsplan, de lokala planeringarna i de olika ämnena och temaområdena. Av den lokala planeringen framgår vad eleverna ska lära sig, innehåll och upplägg av undervisningen samt vad som skall bedömas när arbetsområdet är klart.