Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

På den här sidan kan du läsa om hur vi på Mörarps skola arbetar med Helsingborgs stads skolors löften i vår dagliga verksamhet.

Undervisningen

Är du nyfiken på vår syn på undervisning och lärande och hur vi arbetar med att ge ditt barn en trygg och utvecklande skolgång?

Språk och matematik

När det gäller elevernas språkutveckling tar vi i förskoleklassen hjälp av språktrollet Trulle till att presentera rim, ramsor, bokstäver och meningar. Tillsammans med Trulle får barnen leka med språket och klättra på hans språkstege. Målet är att barnen ska bli språkligt medvetna och förstå inte bara vad som sägs utan också hur. I skolan får eleverna böcker på den nivå de befinner sig på och vägledning i sitt läsande.

Elevernas matematiska utveckling bygger på att de förstår varje moment innan de släpps vidare till en högre nivå. Vi arbetar mycket med problemlösning och vi ingår i ett matematikutvecklingsprojekt kring den tidiga matematikinlärningen som innebär att eleverna stegvis möter matematiken enligt ett väl uttänkt mönster.

Arbete med tema

Det tematiska arbetssättet ges stort utrymme hos oss på Mörarps skola. Genom att flera ämnen integreras kan man belysa ett ämne eller en frågeställning utifrån olika aspekter vilket ger eleverna större möjlighet till att ta till sig undervisningen och komma ihåg det de lärt sig. Genom det tematiska arbetssättet får eleverna uppleva helheter och lära sig se sammanhang. Alla elever har olika inlärningsstilar. Detta bejakar vi genom att låta dem få utlopp för sin kreativitet och eget skapande i form av bild, drama, modellbyggen, musik och så vidare.

Naturvetenskap och teknik är något eleverna får möta tidigt. Varje läsår får alla klasser arbeta med minst ett tema kring detta. Mäta och väga, rörelse och konstruktion, magneter och motorer och från larv till fjäril är alla olika tema som vi arbetar med i de olika årskurserna.

Elevens utveckling

Alla barn har en individuell utvecklingsplan. I planen har eleverna tillsammans med föräldrar och lärare formulerat sina individuella mål. Dessa ligger till grund för hur lärarna lägger upp undervisningen. Den individuella utvecklingsplanen följs upp minst en gång per termin i utvecklingssamtalet. Då utvärderas de gamla målen och nya formuleras.

Med stigande ålder tränas eleverna att själva planera sitt skolarbete och delta i planering av undervisningen. I de yngre åldrarna ges det utrymme för egna val och det avsätts även tid för eleverna att planera och utvärdera sitt arbete. De äldre eleverna får inför nya arbetsområden ta del av de mål som arbetet ska leda till. Utifrån dessa formulerar de sina egna mål.

Unikum – följ ditt barns utveckling på webben

Som förälder kan du följa barnens arbete i skolan genom det webbaserade verktyget Unikum. Du hittar Unikum via Skolportalen. Här finns elevens individuella utvecklingsplan, de lokala planeringarna i de olika ämnena och temaområdena. Av den lokala planeringen framgår vad eleverna ska lära sig, innehåll och upplägg av undervisningen samt vad som skall bedömas när arbetsområdet är klart.

Du som förälder

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv och därför är du viktig för oss på Mörarps skola. För oss är du en resurs och vi uppskattar samarbetet med dig. På vår skola har vi forum där du som förälder kan vara delaktig.

Du är välkommen att delta i skolans vardag. Meddela mentorn ditt besök i god tid så mentorn kan förbereda sin grupp.

Du har också möjlighet att samverka kring ditt barn genom utvecklingssamtal. Ett annat forum för dialog är föräldramöten som du blir inbjuden till.

I Unikum har du tillgång till information och du kan där följa ditt barns utveckling. Det är också den informationskanal där du kan du komma i kontakt med pedagoger om du funderar över något.

Elevinflytande

Det finns flera olika sätt för sig som elev att vara med och påverka din skola. Du kan till exempel gå med i något av våra råd. På Mörarps skola finns klassråd, olweusråd, matråd och elevråd.

Varje vecka har vi klassråd i de olika klasserna. På klassrådet tar eleverna upp saker som de vill diskutera och som rör just deras egen klass. Här tar de också upp frågor som elevrådsrepresentanterna ska ha med sig till elevrådet.

Elevråd, matråd och olweusråd

På elevrådet deltar två representanter från varje klass från och med årskurs 3. Eleverna i årskurs 6 är ordförande och sekreterare. Båda rektorerna från skolan och förskolan är med som vuxenstöd i gruppen. På elevrådet diskuteras sådant som tagits upp på i klassråden. Det kan vara matfrågor, skolgårdsfrågor eller andra generella frågor som rör hela skolan. Elevrådet utser två representanter till matrådet.

Matrådet träffas en till två gånger per termin. Här deltar förutom eleverna, representanter för skolmåltidspersonal, sodexo och skolledning. På Olweusrådet, som hålls varannan vecka, diskuterar eleverna trygghet och trivsel. Hur man skall vara mot varandra, hur en bra kompis är, hur det är på rasterna och vad man ska göra om någon är dum mot en kompis, retar eller mobbar.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

På Mörarps skola har vi så kallade ”kom-igång veckor” under de första två veckorna på läsåret. Då ägnar vi oss åt att få ihop grupperna och ha gemensamma aktiviteter så att vi lär känna varandra. Vi har också gemensamma tema-idrottsdagar.

Gemensamma samlingar

För att bidra till god stämning på skolan och för att främja vår känsla av tillhörighet har vi gemensamma samlingar i idrottshallen några gånger varje termin. På de gemensamma samlingarna får varje elev möjlighet att visa upp något för resten av skolan, antingen enskilt eller tillsammans med sin klass. Målet är att varje elev ska ha visat upp något minst en gång per termin.